Hier vindt u het competitie regelement

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Competitie Regelement

Artikel 1: Competitieleiders

 1. Jeugdleiding: P.A. van Urk staartweg 7b Urk tel: 0527-65 1370 / 06-220 853 57
  E-mail : p.a.v.u@hetnet.nl
 2. Dinsdagleiding: Douwe Koehoorn Emmeloord tel: 06-400 441 67E-mail : do-in-ko@planet.nl
 3. Zaterdagleiding: Gerwin Vlot Urk tel: 06-410 427 63
  E-mail : gerwinvlot@solcon.nl

Artikel 2: Bij geschillen

 1. Een speler kan disciplinair gestraft worden voor het negeren van een waarschuwing van de wedstrijdleiding en of competitieleiding of het  bestuur
  1. Het gebruik van vloeken en of het gebruik van onwelvoeglijke taal.
  2. Beïnvloeden van een stegenstander door gebarentaal en/of taal gebruik enz.
  3. Het bij herhaling over de oche (drempel) gaan staan.
  4. Het in kennelijke staat verkeren en/of daar door de wedstrijd en tegenstander beïnvloeden.
  5. Het zich niet correct gedragen tijdens een wedstrijd en/of een toernooi
 1. Een speler kan worden geschorst nadat tegen speler een formele klacht is ingediend bij het bestuur. De klacht moet wel schriftelijk worden ingediend.
   
 2. Het bestuur kan de volgende maatregelen nemen, die bindend zijn voor alle leden.
  1. Het berispen en/of schorsen van een speler.
  2. Een speler uitsluiten van verdere deelnamen aan een competitie en/of wedstrijd.
  3. Een wedstrijd geldig of ongeldig verklaren.


Artikel 3: official / Wedstrijdleider / Schrijver

 1. De official/wedstrijdleider/schrijver kan zelfstandig optreden en beslissingen nemen ten aanzien van spelers die zijn inziens het eerlijke verloop van het spel of toernooi in welke vorm dan ook willen of kunnen beïnvloeden.
 2. Hij kan optreden tegen spelers die:
  1. Teveel en/of te luid praten tijdens het spel.
  2. Het gebruik van vloeken en/of onwelvoeglijke taal.
  3. Het spel opzettelijk vertragen.
  4. Niet voldoende afstand houden en daardoor spelers hinderen (+\- 50 cm ).
 1. Bij afwezigheid van de wedstrijdleiding is de schrijver verantwoordelijk voor een correct verloop van de wedstrijd.


Artikel 4: Algemene spelregels

 1. De spelers zorgen zelf voor hun darts, de lengte van een dart mag niet langer zijn dan 30,5 cm. Het gewicht van een dart mag niet zwaarder zijn dan 50 gram.
 1. De spelers hebben het recht de hoogte van het dartbord en de afstand tot de onhe (drempel)te controleren.
 1. Het dartbord moet voldoen aan de volgende eisen:
      A) In goede staat en zonder beschadigingen.
      B) Volkomen vlak.
      C) De draden moeten goed zichtbaar zijn.
      D) De nummering aanwezig en op de juiste wijze weergegeven.
 1. De roos van een dartbord moet zich op een hoogte van 173 cm, bevinden met een tolerantie van 1 cm, verticaal gerekend ten opzichte von de oche (drempel).
 1. De oche (drempel) is de werpdrempel op de vloer van minimaal 60 cm, breed en minimaal 2 cm, hoog. De achterkant van oche (drempel) bevind zich op 237 cm,horizontaal gerekend ten opzichte van de voorkant van het dartbord. De drempel dient goed vast te liggen. De dartbaan dient ter hoogte van de oche (drempel) tenminste 140 cm, breed te zijn en er mogen geen obstakels op de baan aanwezig zijn.
 1. De spelers moeten tijdens de wedstrijd op de hoogte kunnen zijn van de score. Deze wordt aangetekend op het scorebord welke voor de spelers duidelijk opgehangen moet zijn, bij voor keur naast het dartbord.
 1. Het dartbord moeten zijn voorzien van een goede verplichting welke bij voorkeur word geleverd door twee spots (een spot is ook toegestaan mits deze voldoende licht levert).
 1. Alle spelers dienen zich te houden aan het reglement en aan eventuele aanvullende regels.
 1. Een tegenstander moet de tegenstander voldoende ruimten geven (tenminste 50 cm,) aan de speler die op dat moment aan de beurt is.tevens dienen eventuele toeschouwers en tegenstanders naast de baan voldoende ruimte te laten aan de spelers.

Artikel 5: de worp

 1. Alle darts moeten bovenhands geworpen worden, met en uit de hand van de speler.
 1. Een worp bestaat uit drie darts, tenzij er met minder dan drie darts gefinisht kan worden.
 1. Een dart die over de oche (drempel) valt nadat de worp is ingezet dient als geworpen beschouwt te worden (dus mag niet opnieuw gegooid worden)


Artikel 6: Deelname Competitie

 1. Deelnamen aan de competitie is alleen mogelijk als er is voldaan aan alle financiële verplichtingen.
 1. Van een speler wordt verwacht de uit de competitie voortvloeiende verplichtingen te voldoen.
 1. Junioren zijn leden die in de competitie uitkomen tot 16 jaar. De minimale leeftijd om deel te mogen nemen aan de seniorencompetitie is 16 jaar, of:
  1. Het niveau van een junioor door de wedstrijdleiding dusdanig hoog geschat wordt dat deelname aan de seniorencompetitie verantwoord is.
  2. Op het moment van deelname aan huidig seizoen de leeftijd van 16 jaar bereikt.
 1. Een speler is niet gerechtigd om deel te nemen aan de competitie als hij of zij geschorst is.
 1. Een senior mag aan meerdere interne competities tegelijk meedoen.


Artikel 7: Schrijver / wedstrijdofficial

 1. Het opschrijven van de score wordt uitgevoerd door een schrijver die op dat moment wordt aangewezen en/of wordt benaderd
 1. Een schrijver dient zich, in deze rol, te houden aan de specifieke huisregels die op hem van toepassing zijn. (zie huisregels)
 1. Tijdens het gooien blijf de schrijver zo goed als stil staan zodat de spelers er geen last van hebben.
 1. Een speler mag op elk moment van zijn beurt vragen wat hij of zij heeft gegooid en hoeveel nog gegooid moet worden. De schrijver mag echter bislist niet zeggen hoe een speler moet finishen.
 1. De score mag pas geschreven worden nadat de speler zijn drie pijlen heeft gegooid.
 1.  Een dart die van het bord ketst (boucer) of eruit val, wordt niet opnieuw gegooid.
 1. Een dart telt pas als de punt in het bord zit of het bord raakt.
 1. Nadat de darts uit het bord zijn gehaald is beroep op de behaalde score’s niet meer mogelijk.
 1. Beroep op een tel fout is alleen mogelijk indien de fout nog zichtbaar is op het scorebord, echter als de tegenstander finisht op een fout getelde score zonder dat er voor de worp melding van is gemaakt blijft de foute score en dus het uitgooien van kracht.
 1. De schrijver let uiteraard op het zich correct houden aan de werpafstand. Indien een speler zich na waarschuwing niet aan de officiële
  werpafstand houdt, kan de schrijver de worp ongeldig verklaren. Deze worp mag niet worden over gespeeld. beroep hierop is niet mogelijk.


Artikel 9: Oefening

 1. Het wedstrijdbord moet gedurende 3-5 minuten voor aanvang van de partij beschikbaar zijn voor de spelers die gaan aanvangen om te gaan spelen.

Artikel 10: Speltype

 1. Het speltype voor de Rake Gooier Senioren competities is als volgt:
  1. Individueel: 501 (best of 7). Bij 501 best of 7 wint degenen die het eerst 4 legs heeft gewonnen, je krijgt een punt voor elke leg die je wint. Elke tegenleg telt als tegenleg in de stand.
  2. De wedstrijd begint men met de speler die als eerste op de lijst staat of te wel de speler die thuis speelt, we spelen dus een dubbele competitie iedereen speelt dus uit en thuis.

Artikel 11: Afmelden

 1. Een speler speelt elke week minimaal 1 partij, tenzij:
  1. Hij/zij zich tijdig, minimaal 2 uur voor aanvang competitie, afmeld bij de betreffende wedstrijdleiding.
  2. Afmeldprocedure
  3. Als beide spelers niet afgemeld hebben mag er door de leiding een 0-0 stand ingevoerd worden.
  4. Bij overmacht beslist alleen de wedstrijdleiding wat er gebeuren gaat met de betreffende partij.

Artikel 12: Strafbepalingen

 1. De wedstrijdleiding dient te handelen naar geest van de statuten en het reglement.
 1. Calamiteiten worden door de wedstrijdleiding voorgelegd aan het bestuur, welke vervolgens stappen mag/kan ondernemen.
 1. De wedstrijdleiding kan een officiële waarschuwing geven ten opzichte van een speler.
 1. De wedstrijdleiding kan een wedstrijd als niet gespeeld beschouwen en laten over spelen.
 1. De wedstrijdleiding kan een wedstrijd 0-0 verklaren en niet laten over spelen, indien:

  A) Voldoende gelegenheid gegeven is tot het spelen van een partij, maar niet gespeeld is
 1. Het bestuur kan een speler (lid) uitsluiten van verdere deelname van de competitie.
 1. Het bestuur kan schorsing van een lid bewerkstellen en ongedaan maken.
 1. Indien spelers in de loop van een seizoen afhaken binnen een interne competitie, om wat voor reden dan ook, zal gekeken worden hoeveel % van de wedstrijden er door de betreffende speler gespeeld zijn. Is dit meer als 80 %, dan zullen de overige wedstrijden als 0-4 verwerkt worden in het nadeel van de afhaker. Is dit precentage lager dan 80, dan worden alle wedstrijden van de betreffende speler uit de competitie verwijderd.
 1. De sactie voor een speler die, afhankelijk van de reden, in een lopende interne competitie stopt betreft het volgende. Betreft het een A-poule speler, dan wordt de speler, indien hij het volgende seizoen weer mee wil doen, teruggezet naar de B-poule. Betreft het een B-poule speler, dan worden er in het nieuwe opeenvolgende seizoen punten in mindering gebracht. Het aantal punten bedraagd het aantal niet gespeelde wedstrijden uit het afgelopen seizoen.
 1. Tegen de door het bestuur opgelegde straf en of sanctie kan men binnen 14 dagen in beroep gaan, dit moet schriftelijk geschieden.

 


Artikel 13: Overige bepalingen>

 1. Het bestuur behoud zich het recht voor deze regels wijzigen of aan te vullen
A